Nordre Birks Vognmandsforening

Forholdet til Dansk Transport & Logistik § 2
Foreningen er optaget under Dansk Transport & Logistik, Hovedorganisation af 1985, og dens medlemmer er underkastet DTL`s vedtægter og bestemmelser.

Optagelse af medlemmer § 3
Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemskab. Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens (moderens) forretning eller omvendt.

Medejere af en forretning med flere indehavere skal optages som medlemmer. Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådant, der er medlem, og det skal meddeles foreningen, hvem der er repræsenterer selskabet i foreningsanliggender. Derudover kan højest 2 medarbejdende aktionærer optages som medlemmer. Enhver, der optages som medlem, skal indskrive sit navn i foreningens medlemsprotokol eller underskrive en særlig indmeldelsesblanket. Optagelse af medlemmer sker med forbehold af DTL`s afgørelse i hvert enkelt tilfælde.

Ved optagelse får det nye medlem udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, som medlemmerne er underkastet, således som de er ved indmelselsen, og som de senere på lovlig måde måtte blive ændret. Ethvert medlem bør på sine regninger, forretningspapirer m.m. anføre: “Medlem af Nordre Birks Vognmandsforening”.

Afgår et medlem ved døden, eller sælger han sin forretning, har henholdsvis den efterlevende ægtefælle eller køberen ret til at indtræde som medlem i afdødes eller sælgers sted, for så vidt den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Det er ethvert medlems pligt, når han erfarer, at en person har etableret sig som vognmand, at meddele dette til bestyrelsen, der ufortøvet skal drage omsorg for, at vognmanden opfordres til at indtræde i foreningen.

Ved indmeldelse kontakt

Nordre Birks Vognmandsforening
DTL Region Øst
Københavnsvej 265, 4000 Roskilde
nbv@nbv.dk
Tlf: 38 33 19 36

Kontingent

NBV:
Indskud: Der kræves ingen indskud
Kontingent pr. år kr. 1.500,00

DTL:
Grundkontingent 2022 kr. 5.896,00
Lønsumskontingent 0,176 % af indrappoteret lønsum

DTL-A:
Grundkontingent 2022 kr. 1.267,00
0,266 % af indrapporteret lønsum
I alt dog minimum kr. 3.405 i lønsumskontingent, total min. 4.672 kr.

Indmeldelsesgebyr i DTL-A 0,1 procent af lønsum, dog min. 350 kr. (kun nye medlemmer, og ikke medlemmer der er overflyttet fra DI og ATL)